Asfaltové modifikované pásy

Asfaltové pásy jsou jedny z nejstarších technologií, které v minulých letech prošly řadou významných změn v oblasti složení i jejich využití. V současné době se používají tři základní druhy asfaltových vodotěsných izolací: oxidované asfalty, asfalty modifikované APP (ataktický polypropylen) a asfalty modifikované SBS (styren-butadien-styren). Vlivem častých klimatických změn v ČR i z dlouhodobé zkušenosti realizačních firem, jsou nejčastěji využívány asfaltové pásy s modifikátorem SBS, kde ochranu proti UV záření tvoří různobarevný  keramický či břidličný posyp na vrchní straně asfaltového pásu. Asfaltové modifikované pásy  si zachovávají své elastické vlastnosti od -40° do +90°, proto snadněji přenášejí tepelné i mechanické napětí, kterému jsou  vystavovány a tím dokonale chrání střešní konstrukci před vnějšími vlivy. Asfaltové pásy SBS  jsou nejrozšířenější v ČR a běžně používané pro všechny typy střech.  

Asfaltové pásyAsfaltové pásy

Výhody

 • hydroizolační pás vhodný do požárně nebezpečných prostor
 • odolný k mechanickému poškození
 • nízká propustnost pro vodní páry
 • dlouhodobé zkušenosti
 • vynikající svařitelnost
 • hygienická a ekologická nezávadnost
 • vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • dobrá zpracovatelnost za nízkých teplot
 • snadné provedení oprav při poškození

 Námi nejčastěji používané typy asfaltových pásů:

 

Při výběru kvalitní hydroizolační vrstvy musí být zvážena všechna rizika, která se střechou přímo či nepřímo souvisí. Zatížení sněhem, větrem, chemická odolnost, nadměrný pohyb osob, požární bezpečnost, druh provozu v objektu  atd., to je jen malý výsek otázek, které musí být vždy zodpovězeny. Provádíme jednovrstvé i dvouvrstvé systémy, střechy zateplené, obrácené střechy, dále vše, co se střechou souvisí, ale vždy na základě podrobného průzkumu, který zajistí náš kvalifikovaný pracovník z dlouholetými zkušenostmi.

 

Asfaltové pásy Asfaltové pásyAsfaltové pásy

 

Asfaltové (bitumenové, živičné) hydro­izolační pásy se člení na základě mnoha kritérií, parametrů, složení a podle jejich užití. Nejčastěji používanou kategorizací je dělení podle typu nosné – výztužné vložky nebo podle typu asfaltové hmoty. S tímto rozdělením souvisí i jejich uplatnění.
 


Podle typu nosné – výztužné vložky se pásy člení na tyto skupiny:

 1. pásy s nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky – vzhledem k omezené životnosti výztužné vložky není o tyto pásy na trhu zájem
 2. pásy s nosnou vložkou z kovové fólie (dnes kombinované s přiarmováním vložkou ze sklorohože) – pásy s vysokým difuzním odporem a vysokým poločasem prostupu pro radioaktivní plyny; nacházejí využití ve vysoce účinných parozábranách střešních plášťů a dnes už omezeně v ochraně staveb proti radonu (díky limitům v nové ČSN 73 06 02)
 3. pásy s nosnou vložkou ze sklorohože – používají se jako pásy technologické, separační
 4. pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny – pro svou rozměrovou stabilitu a pevnost stále nacházejí významné využití v přesně definovaných skladbách střešních plášťů (jako podkladní vrstva na minerální vlnu, dřevěné bednění)
 5. pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken (zpravidla z polyesterového rouna nejlépe s dlouhými vlákny) – dnes nejrozšířenější krycí pásy vícevrstvých systémů střešních plášťů plochých střech.
   
  Tab. 1: Orientační základní parametry pásů s různými výztužnými nosnými vložkami
   
  Asfaltové pásy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Konstrukce izolačních materiálů se výrazně zlepšila díky aplikaci pásů se spřaženou (kombinovanou, kompozitní) nosnou vložkou – jde o relativně novou generaci výztužných vložek  s vysokou rozměrovou stabilitou. Výrobky se nejenže používají ve vícevrstvých střešních pláštích, ale navíc bezpečně řeší i moderní jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace střešních plášťů.

  Asfaltové pásyAsfaltové pásy

  Dále se asfaltové pásy dělí podle typu asfaltové hmoty. Toto rozdělení je postupně doplňováno o další kategorie, resp. podkategorie.

  Jedná se o:

  1. pásy z oxidovaného asfaltu (bitumenu);
  2. pásy z modifikovaného asfaltu (bitumenu):
  • elastomerové SBS pásy,
  • plastomerové APP pásy,
  • plastomerové pásy s příměsí polyolefinů – APAO.

  Tab. 2: Přehled asfaltových pásů podle asfaltové hmoty

   

  Asfaltové pásy

  K nim je možné přiřadit ještě další dílčí skupiny speciálních výrobků. Z nich největší jsou samolepicí či termoaktivní výrobky, dále například výrobky sanační se speciální nízkoteplotně tavicí spodní asfaltovou záměsí pod výztužnou vložkou a další speciální požárněodolné produkty – pásy se záměsí s retardéry proti hoření.

  Nejrozšířenějšími výrobky na našem trhu pro nenáročné izolace jsou bohužel stále ještě pásy oxidované. Z modifikovaných pásů jednoznačně převládají elastomerové SBS pásy. Standardem první kategorie jsou parametry ohebnosti za chladu v rozpětí –20° až –25 °C. Z hlediska zpomalení stárnutí jsou i na našem trhu již špičkové výrobky s parametry odolnosti do –30° až –40 °C.

   

  Bílá barva asfaltových pásů zajišťuje chlazení objektu v letních měsících.


  Asfaltové pásy                                                                                    

  Elastomerní SBS pásy dnes standardně nacházejí uplatnění ve skladbách téměř všech druhů plochých střech. Jsou vhodné k realizaci téměř všech druhů, resp. vrstev střešních plášťů, jako jsou dřevěné podklady, bednění trapézových profilovaných plechů, silikátové (betonové) konstrukce, jakož i k sanacím stávajících střešních plášťů. Část produkce plastomerů nachází uplatnění v silně exponovaných konstrukcích hydroizolací mostovek a parkovacích ploch.

  Třetí kategorii modifikovaných pásů tvoří výrobky již modifikované APP, ale navíc s vysokým obsahem polyolefionových polymerů. Ty umožnily eliminovat některé negativní vlastnosti plastomerních pásů, jako jsou nižší ohebnost, lepivost či zmýdelňování spojů. Tato opatření dávají vyniknout dosavadním kvalitám APP pásů: vyšší tepelné stabilitě a odolnosti proti UV záření. Navíc se budou díky nim výrobky v budoucnu snáze recyklovat, což se v současnosti často opomíjí.

     Asfaltové pásy

  Poslední kategorie modifikovaných produktů je tvořena sofistikovanými výrobky pro speciální použití. Jde zejména o záměsi, tj. směsi asfaltu (bitumenu), plniv (písků), polymerů (SBS, APP + polyolefinů) či dalších speciálních aditiv, jako jsou aditiva proti prorůstání kořenů, aditiva zlepšující lepivost celé záměsi za studena, a také o retardéry proti hoření. Unikátní záměsi dodávají výsledným výrobkům takové vlastnosti, jako jsou například vysoká lepivost v ploše či v jejich přesazích, snadná tavitelnost a přilnavost ke specifickým podkladům (sanovaným břidličným povrchům stávajících hydroizolačních pásů a plechovým krytinám). U každého výrobce se receptury záměsí značně liší.

  Asfaltové pásy  

  Jedním z opomíjených faktorů při rekonstrukci či navrhování nové skladby střešního pláště je navržení kvalitního kotvení. V závislosti na charakteru okolní krajiny, výšce budovy, sklonu střešní konstrukce, kvalitě kotvící vrstvy, druhu tepelné izolace atd., musíme navrhnout dostatečný počet i druh kotvících prvků, který musí být podložen kvalifikovaný výpočtem. Pokud si nejsme jisti skladbou střechy či kvalitou nosné vrstvy do které chceme kotvit, musíme vždy provézt tahovou zkoušku.

   

  Způsoby kotvení:  

   

   

  Mechanické kotvení                     

  Asfaltové pásy

                                                                       

  Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují požadavky na kvalitu a tloušťky izolace střešních plášťů a dochází i k obměně norem, zvýšil se také požadavek na kvalitu 

  kotvících prvků a zejména jejich přenos tepelné vodivosti. Z tohoto důvodu tradiční a dlouhá léta používané celokovové prvky ztrácejí své opodstatnění a jsou často nahrazována z PVC. Používání kotvících prvků ve spojení s plastovými příchytkami má mnoho výhod oproti celokovovým kotvícím prvkům. Jako například přerušení tepelného můstku, přikotvení izolace až do tl. 555mm, teleskopičnost, zabránění případného poškození vrchního izolačního pláště proražením šrouby a nižší cenu natavování.    

  Při natavování asfaltových pásů, musíme vždy dbát zvýšených rizik,které ohrožují požární bezpečnost objektu. Nejčastěji svařujeme asf. pásy plamenem,kde na nový asf.pás v roli míříme ohniskem  plamene a zároveň prohříváme oba  asf. pásy najednou,kde docílíme kvalitního propojení obou vrstev. U svařování v požárně nebezpečných provozech, kde hrozí vniknutí plamene do střešní konstrukce a rychlé šíření požáru, doporučujeme sváření horkým vzduchem pomocí horkovzdušných pistolí LEISTER.


  Lepení
                                                                  

  Speciální asfaltové lepidla jsou homogenním roztokem asfaltu, speciálního kaučuku 

  Asfaltové pásy

  a pryskyřice v kapalném prostředí. Vyznačují se vysokou lepivostí a pevností lepeného spoje i za nízkých teplot, kdy ostatní asfalty ztrácejí přilnavost. Je vhodné k lepení asfaltových pásů, kde nelze použít natavení plamenem, dále jako penetračně adhezní mezivrstva pod asfaltové zálivky a nebo také pro lepení dlaždic v exteriéru. Jejich využití není tak časté jako v předchozích příkladech.

  Přitížení   

   

  Ne vždy nám skladba střešního pláště dovolí použití kotvícího materiálu (ve střeše jsou nesoudržné vrstvy betonu , škvárové násypy, silná vrstva tepelně izolační hmoty nebo žebírkové panýlky). Proto jako stabilizační prvek používáme betonové dlaždice, které jsou rozmístěny dle provedeného výpočtu. Častěji se používá kamenná drť (oblázky nebo-li kačírek), které jsou rozhrnuty celoplošně po střešním plášti. Kačírek  chrání vrchní hydroizolační vrstvu před účinky vnějších vlivů ( povětrnostních podmínek, sněhu a především UV záření, které v největší míře zkracuje životnost všech hydroizolačních materiálů. Při přitížení  musí být vždy proveden statický výpočet, který nám určí zda konstrukce budovy odolá nově navržému zatížení a neohrozí statiku budovy.

  Asfaltové pásyAsfaltové pásy

   

Realizované zakázky

Fotogalerie-strechy

Prohlédněte si střechy, které jsme opravili, natírali, měnili střešní krytinu apod. Realizovali jsme již stovky zakázek, prohlédněte si naši fotogalerii!

P1050577   P1120368   P1060785   P1120570

Ploché střechy

DSC 9676

Jsme specialisté na ploché střechy - zatravněné střechy, parkoviště, terasy, provozní střechy jednoplášťové i dvouplášťové.

P1130942   P1140133    P1140155   P1130476

BíléStřechy.cz

Bile-strechy

Hydroizolační nátěry střešních měkčených PVC fólií,  prodlužujících výrazně jejich životnost. Ušetřete za údržbu střechy !

2   3   4   1